• qxio-speakerphoneCPU X3430 | 8GB Ram | 500GB SATA : 2,390 บ./ด
  • qxio-ios-telephone+6.62-462-6758
  • qxif-sign-in-altClient Login

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ

ข้อ 1. ในสัญญาให้บริการฉบับนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ข้อความต่างๆมีความหมาย ดังนี้ 
“บริษัท” หมายถึง บริษัท เซิร์ฟเบส คอมมูนิเคชั่นจำกัด
“ผู้ใช้” หมายถึง หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กร/นิติบุคล ที่ประสงค์จะใช้บริการ Dedicate Server ที่ให้บริการ โดยบริษัท 
“บริการ Dedicate Server” หมายถึง บริการให้เช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ท ของบริษัทฯ
“ค่าใช้บริการ” หมายถึง ค่าบริการในการเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์

ข้อ 2. ผู้ใช้ตกลงชำระค่าใช้บริการแก่บริษัทภายใน 30(สามสิบ) วันนับตั้งแต่วันสิ้นงวดการเรียกชำระค่าบริการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแรกเข้า ซึ่งผู้ใช้จะต้องทำการชำระแก่บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7(เจ็ด) วันก่อนวันเริ่มใช้บริการ 

ข้อ 3. ในกรณีที่ผู้ใช้ผิดนัดไม่ชำระค่าใช้บริการงวดใดงวดหนึ่งภายในกำหนด ผู้ใช้ต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 (หนึ่งจุดห้า) ต่อเดือน คิดคำนวณจากจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระแล้ว และหากบริษัทยังไม่ได้รับชำระค่าใช้บริการและเงินเพิ่มภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่สิ้นงวดการเรียกชำระค่าใช้บริการแต่ละงวด บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

ข้อ 4. ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะขอขยายระยะเวลาการใช้บริการตามสัญญานี้ออกไปอีก โดยจะต้องทำหนังสือบอกกล่าวให้บริษัทได้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนสิ้นสุดกำหนดเวลาการใช้ตามสัญญานี้ กรณีหากผู้ใช้มิได้แจ้งต่ออายุสัญญาภายในกำหนด ให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปโดยไม่กำหนดระยะเวลา 

ข้อ 5. ในกรณีที่บริการ Dedicate Server ขัดข้องติดต่อกันโดยเหตุความขัดข้องเกิดจากการขัดข้องทางเทคนิคและอุปกรณ์ของบริษัท และหากปรากฎว่าบริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ ให้เหตุขัดข้องนั้นหมดสิ้นไป บริษัทยินยอมให้ผู้ใช้หักหรือลดค่าใช้บริการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ผู้ใช้ไม่สามารถใช้บริการ Dedicate Server ตามสัญญานี้ได้ โดยหักออกจากค่าใช้บริการภายหลังวันสิ้นรอบงวดการชำระค่าบริการที่มีเหตุขัดข้องหรือให้นำไปหักในงวดการชำระค่าบริการถัดไป ถ้าหากไม่สามารถกระทำได้ทันภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ การคิดคำนวณตามอัตราส่วนของค่าใช้บริการต่องวดการใช้บริการ การคิดคำนวณตามอัตราส่วนของค่าใช้บริการต่อเดือนจาก จำนวน 30 วัน หรือ 24 ชั่วโมงต่อ 1 วัน โดยคิดคำนวณตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สัญญาณขัดข้องจากเหตุข้างต้น ตั้งแต่ 6 ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมงในแต่ละวัน ผู้ใช้สามารถหักหรือลดค่าใช้บริการได้ตามระยะเวลาที่ขัดข้องจริง และในกรณีที่สัญญาณขัดข้องจากเหตุข้างต้น มากกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป ในแต่ละวัน ผู้ใช้สามารถหักหรือลดค่าใช้บริการได้ 1 วัน ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือสัญญาณรบกวน ในการให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณ หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้อยู่ในภาวะที่บริษัทจะสามารถควบคุมหรือป้องกันได้ รวมถึงการขัดข้องของสัญญาณอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือเหตุอันเนื่องมาจากการซ่อมบำรุงรักษาระบบ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการได้ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ หรือทางจดหมาย อิเลคทรอนิคส์ (Email) แล้ว ไม่ให้ถือว่าเป็นกรณีบริการ Dedicate Server ขัดข้องตามสัญญานี้

ข้อ 6. ผู้ใช้ต้องใช้ความระมัดระวัง กำกับดูแล และต้องไม่ใช้บริการ Dedicate Server ตามสัญญานี้ ไปในทางที่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลอื่นนั้นจะใช้ระบบความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูลป้องกันหรือไม่ก็ตาม และผู้ใช้จะต้องไม่เผยแพร่ข้อมูล ภาพ ข้อมูลหรือภาพของบุคคลอื่นกระจายออกไปในวงกว้างโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ หากการกระทำใดๆ ของผู้ใช้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว

ข้อ 7. ผู้ใช้ต้องไม่รับ – ส่งข้อความ ข้อมูล ภาพ หรือรหัสสัญญาณใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศ ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือที่ทางราชการกำหนด หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติ

ข้อ 8. ผู้ใช้จะต้องใช้ความระมัดระวังและไม่กระทำการใดๆ ต่อ ระบบ Dedicate Server เพื่อบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ไม่ว่าทั้งในระบบเครือข่ายของบริษัทเอง และ/หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้งาน และผู้ใช้จะต้องรักษาความลับของ Password ของผู้ใช้เป็นอย่างดี ไม่ให้บุคคลภายนอกนำไปใช้

ข้อ 9. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากระบบเคเบิ้ล หรือวงจรสื่อสารต่างๆ ชำรุดบกพร่อง ขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้การได้ หรือ เกิดจากการที่ข้อความ ข่าวสาร ข้อมูล ภาพ หรือรหัสสัญญาณที่ผู้ใช้ใช้ในการติดต่อสื่อสารเกิดความล่าช้า เสียหาย หรือสูญหาย 

ข้อ 10. ในการใช้บริการ Dedicate Server ของผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องไม่นำบริการอื่นใดที่มากกว่าที่ผู้ใช้ได้ทำการขอจากบริษัท กรณีหากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และหรือเรียกร้องค่าปรับเป็น 2 (สอง)เท่า ของค่าใช้ซึ่งคิดทอนเป็นรายวัน โดยให้คำนวณหนึ่งเดือนเท่ากับ 30 (สามสิบ)วัน และไม่คำนึงว่าในแต่ละวันจะใช้บริการกี่ชั่วโมง แล้วคูณด้วยจำนวนวันที่มีการใช้งาน และเรียกเก็บจากผู้ใช้พร้อมการเรียกชำระค่าใช้บริการในเดือนถัดไปได้ทันที การที่บริษัทไม่บอกเลิกสัญญากับผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในวรรคก่อน ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิบริษัทที่จะบอกเลิกสัญญากับผู้ใช้ได้ในภายหลัง

ข้อ 11. บริษัทสามารถขอ Password ของ root หรือ ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการตรวจสอบได้ตลอดเวลา และเมื่อทางบริษัททำการขอ Password ผู้ใช้จะต้องแจ้ง Password แก่บริษัทภายใน 6 (หก) ชั่วโมงนับจากบริษัทได้แจ้งขอแก่ผู้ใช้ เป็นหนังสือ หรือทางจดหมาย อิเลคทรอนิคส์ (Email) แล้ว กรณีที่ผู้ใช้ไม่แจ้ง Password แก่บริษัทภายใน 6 (หก) ชั่วโมงจากบริษัทได้แจ้งขอ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ข้อ 12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญของสัญญา ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ใช้ทั้งสิ้น 

ข้อ 13. ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา เป็นเหตุให้บริษัทหรือบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ผู้ใช้ตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 

ข้อ 14. ในกรณีผู้ใช้ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนสัญญาสิ้นสุดลง ผู้ใช้จะต้องแจ้งการบอกเลิกสัญญาให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน และจะต้องชำระค่าปรับให้บริษัทเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าใช้บริการ Dedicate Server หนึ่งรอบค่าบริการ ภายใน 10 (สิบ) วันนับแต่ที่สัญญาสิ้นสุดลง